Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แจ้งขยายระยะเวลาทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
  วันที่ประกาศ
16/ 12/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    แจ้งขยายระยะเวลาทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET จากเดิม วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยแบ่งออกเป็น
1.Post-doc Grants ระยะเวลา 9 เดือน มูลค่า 1,040 ยูโร
2.PhD-Grants ระยะเวลา 36 เดือน มูลค่า 940 ยูโร
3.Sandwich-Grants ระยะเวลา 12 เดือน มูลค่า 1,940 ยูโร
4.Music-Grants ระยะเวลา 9 เดือน มูลค่า 940 ยูโร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครได้ที่ www.scholarships.at ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่