Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ ASEAN SCHOLARSHIP
  วันที่ประกาศ
16/ 12/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2016 โดยเป็นทุนให้เปล่าเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ajinomotofoundation.or.th สิ้นสุดการรับสมัคร 9 มีนาคม 2559 และสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่