Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
16/ 12/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ?กิจกรรมสร้างสรรค์บัณฑิต มช.รุ่นใหม่ ใส่ใจร่วมกิจกรรม? โดยผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ คุณพาณุพงศ์ รินเขียว งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-5394-2409 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/th/files/CMU-Photo-Student_ activity.pdf และสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่