Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559
  วันที่ประกาศ
16/ 12/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559

โดยคุณสมบัติของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนมีดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 56... เป็นต้นไป
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก รหัส 57... เป็นต้นไป
3. ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว

ทั้งนี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2559
ในเวลาราชการ สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่