Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
  วันที่ประกาศ
23/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนกับเครือข่ายวิชาการเพื่อดำเนินการวิจัยในการจัดการปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ โดยสนับสนุนทุนในการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท/โครงการ รายละเอียดดังแนบ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cas.or.th โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่