Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การดำเนินการตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  วันที่ประกาศ
24/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญามีอำนาจจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพได้และส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรฯสามารถบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพไปก่อนได้
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่