Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนวิจัย คปก.
  วันที่ประกาศ
22/ 12/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัคร ?ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด? ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้ทำวิจัยต่อเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านทางเว็บไซต์โดยตรง ได้ที่ http://rgi.trf.or.th โดยกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารตามรูปแบบที่กำหนด หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่