Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  วันที่ประกาศ
12/ 01/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย คือวันจันทร์ที่ 4 มกราคม - วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

โดยชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการของมหาวิยาลัย เป็นการชำระเงินแบบ Bill Payment ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขาทั่วประเทศ) เท่านั้น
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่