Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ 3/2554
  วันที่ประกาศ
17/ 02/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    1. ผู้ที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2554

- สอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555

2. ผู้ที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 3/2554 (ภาคฤดูร้อน)

- สอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารก่อนสอบ 1 เดือน

โดยมีเอกสารดังนี้

1. แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

2. สำเนาใบเสร็จคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

3. ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

4. แบบขออนุญาตเบิกค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย (หากมาจากต่างจังหวัด)

5. ผลงานตีพิมพ์ / นำเสนอ / ใบตอบรับ

และต้นฉบับผลงาน

6. ร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่