Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
  วันที่ประกาศ
15/ 01/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยวิเทศฯ แจ้งว่าฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย มีกำหนดเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Endeavor Scholarships and Fellowships ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา เวลา 14.00-16.00 น.

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยวิเทศฯ โดยตรง ภายในวันที่ 21 มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่