Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
  วันที่ประกาศ
15/ 01/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยวิเทศฯ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยทุกรายต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) ในปี 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาจำนวน 2 ครั้ง คือ วันพุธที่ 3 ก.พ. 59 และวันพุธที่ 7 ก.ย. 59

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ โดยดูรายละเอียดเกณฑ์ฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=
730&informain_id=3
1. สอบวันพุธที่ 3 ก.พ. 59 กำหนดปิดรับใบสมัครที่หน่วยวิเทศฯ 22 ม.ค. 59
2. สอบวันพุธที่ 7 ก.ย. 59 กำหนดปิดรับใบสมัครที่หน่วยวิเทศฯ 11 ส.ค. 59
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่