Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนอุดหนุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร ปีการศึกษา 2558-2559
  วันที่ประกาศ
15/ 01/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย โดยสมาคมราชกรีฑาสโมสรมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558-2559 สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายให้ปีการศึกษาละ 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถ download รายละเอียดและแบบขอรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และยื่นสมัครได้ ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม -12 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่