Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2555
  วันที่ประกาศ
24/ 06/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย IAESTE Thailand ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) ประจำปี 2555 (รายละเอียดดังแนบ)


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและติดต่อโดยตรงต่อไป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org ส่งใบสมัครไปที่สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 พร้อมค่าสมัครสอบจำนวนเงิน 600 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ผศ.ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์ ปณ.พระจอมเกล้า 10802 และส่งไปยังสำนักงาน IAESTE Thailand ภายในวันที่ 25 กันยายน 2554 (วันที่ที่ประทับตราจากไปรษณีย์เท่านั้น) หากหลังจากวันที่ดังกล่าวจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่