Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แจ้งรายละเอียดการสัมมนานักศึกษาปริญญาเอกในภาคการศึกษาที่ 2/2554
  วันที่ประกาศ
26/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 มีกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ทั้งสัมมนาวิชาการและสัมมนาความก้าวหน้า (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสัมมนาทางวิชาการในภาคการศึกษานี้ ให้เริ่มส่งหัวข้อ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตามด้วยเอกสาร handout + abstract ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 หากภายหลังจากนี้ให้ถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสัมมนาความก้าวหน้าในภาคการศึกษานี้ ให้เริ่มส่งหัวข้อ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตามด้วยเอกสาร handout + abstract ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 หากภายหลังจากนี้ให้ถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด

ระเบียบการของการสัมมนา ป.เอก มีไว้ดังนี้
1. หากไม่สามารถสัมมนาในภาคการศึกษานี้ สามารถสัมมนาในภาคการศึกษาถัดไปได้
2. นักศึกษาปริญญาเอก ฐานโท สัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง (ช่วงใดก็ได้ตามที่จัดในเทอมนั้นๆ) และสัมมนาความก้าวหน้า 1 ครั้ง(ภายหลังจากเสนอโครงร่างและได้รับการอนุมัติเป็นระยะเวลา 6เดือน ต้องรายงาน)
3. การสัมมนานั้น ต้อง present หรือนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที และจะปล่อยให้ซักถาม 10นาที (เป็นภาษาไทย)
4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาตลอดทุกภาคการศึกษา หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ต้องทำบันทึกชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบทุกคน และขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่