Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam
  วันที่ประกาศ
20/ 01/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam ประจำปี 2016 ได้แก่
1. Regular Semester Exchange โครงการแลกเปลี่ยนภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม ? ธันวาคม 2016 เปิดรับสมัครเดือนมิถุนายน
2. Global Discovery Program (Summer Program) ปี 2016
2.1 February ระหว่าง 7 ก.พ. ? 6 มี.ค.
2.2 July ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. ? 7 ส.ค.
2.3 August ระหว่างวันที่ 1-28 ส.ค.
3. Internship จัดฝึกงานให้กับนักศึกษาเพื่อวิจัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัทภายนอก ระยะเวลาตลอดปีการศึกษา
4. English Courses
5. ทุน Ph.D. และ MOFAT ทุนวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ และป.เอก
6. Visiting Lecturer Scheme
7. Research Collaborations

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่