Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program
  วันที่ประกาศ
21/ 01/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยวิเทศฯ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2559 (ภาคการศึกษาที่ 1) ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาไม่เกิน 4 เดือน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง 800 USD ต่อเดือน ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ได้รับ 1,600 USD ยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องเข้ารับการทดสอบ ณ สถาบันภาษา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่