Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ ASEAN Young Leadership
  วันที่ประกาศ
03/ 02/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ประชาสัมพันธโครงการ ASEAN Young Leadership ณ มหาวิทยาลัย Nation University (มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท อายุ 25-28 ปี มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี เพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 15,000 บาท พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากต้องการรายละเอียดสามารถดูได้ที่ บอร์ดหน่วยบัณฑิตศึกษา ข้างห้องบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่