Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET
  วันที่ประกาศ
28/ 01/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ทุนรัฐบาลออสเตรียสำหรับนักศึกษาและวิจัยระดับปริญญาโท-เอก และหลังปริญญาเอก โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ สกอ. ในเดือนเมษายน 2559

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซด์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่