Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ประกาศ
03/ 02/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบเชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 ทุน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.fulbrightthai.org สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่