Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การจัดอบรมหลักสูตร ?สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์?
  วันที่ประกาศ
19/ 02/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร ?สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์? ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ดังนี้

1.รุ่นที่ 1 : วันที่ 23-26 มีนาคม 2559

2.รุ่นที่ 2 : วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.labanimals.net และสมัครโดยตรงต่อไป ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่