Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
  วันที่ประกาศ
03/ 03/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ? 30 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษายื่นใบสมัครการขอรับทุนดังกล่าวพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งมาที่คุณกนกอร แสนอาษา หน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/grad/ดาวน์โหลด
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่