Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web?
  วันที่ประกาศ
07/ 03/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง ?การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web? ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรมชั้น 1 และชั้น 4 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า 8.30-12.00 น. และรอบบ่าย 13.00-16.30 น.

ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กับนักศึกษาและส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 4 คน โดยนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารพร้อมค่าลงทะเบียน 100 บาท/คน ทั้งนี้หากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจนจบการอบรมจะได้รับค่าลงทะเบียนคืนเต็มจำนวน

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถลงชื่อสมัครได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษาหรือเมล์ phargradcmu@gmail.com ภายในวันที่10 มีนาคม 2559 (ช่วงเช้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่