Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th APSSP Internation Conference 2016
  วันที่ประกาศ
16/ 03/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th APSSP Internation Conference 2016 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมฯ และส่งบทความหรือโปสเตอร์ นำเสนอ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ทาง http://apssa2016.cmu.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่