Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ Short Term exchange program (URSEP) 2016-2017
  วันที่ประกาศ
16/ 03/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ Short Term exchange program (URSEP) 2016-2017 University of Ryukus Student Exchange Programs ระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2016-สิงหาคม 2017 ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEFL 500 TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5 และผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครขอรับทุน JASSO โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 80,000 เยน หากได้รับการพิจารณา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่