Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
16/ 02/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 มีกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ทั้งสัมมนาวิชาการและสัมมนาความก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่