Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ 2016 International Program
  วันที่ประกาศ
08/ 04/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ 2016 International Program จาก Universitas Airlangga จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA)

2.Airlangga Summer Program

3.Community Empowerment Program at Universitas Airlangga


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในกำหนดวันดังนี้

-AMERTA 30 พ.ค. 2559

-ASP 11 เม.ย. 2559

-CERIA แบ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 12 เม.ย. 59 และกิจกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ต.ค. 59

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่