Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนในหัวข้อเรื่อง Gateway to Asia and Europe : Connectivity by Land, Sea and Air
  วันที่ประกาศ
08/ 04/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนในหัวข้อเรื่อง Gateway to Asia and Europe : Connectivity by Land, Sea and Air จาก The Asia-Europe Foundation (ASEF) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ? 5 กันยายน 2559 โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2559 และสมัครโดยตรงต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่