Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 TCUS International Summer School-Global Vision, Asia Connetion at National Sun Yat-Sen University
  วันที่ประกาศ
08/ 04/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 TCUS International Summer School-Global Vision, Asia Connetion at National Sun Yat-Sen University ระหว่างวันที่ 6-25 กรกฎาคม 2559 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยมีค่าธรรมเนียมซึ่งรวมค่าที่พักแล้ว 1,055 USD

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่