Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุน TA/RA
  วันที่ประกาศ
12/ 04/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัยแก่ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง และผลการเรียนดีศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจะทำการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดประกาศการให้ทุนและใบสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่