Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย
  วันที่ประกาศ
28/ 06/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 2554 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2554 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะจัดขบวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อร่วมงานดังกล่าวตามกำหนดการดังแนบ

ทั้งนี้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อผ่านทาง E-mail:phargradcmu@gmail.com มายังหน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2554
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่