Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การสัมมนาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  วันที่ประกาศ
29/ 10/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่