Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Asia-Europe Foundation (ASEF)
  วันที่ประกาศ
12/ 05/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ Asia-Europe Foundation (ASEF) จัดงาน The 7th Model ASEM ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2016 ประเทศมองโกเลีย สำหรับนักศึกษาเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-ยุโรปและสร้างความสัมพันธ์ผ่านเหตุการณ์จำลอง งานวิจัย และการฝึกอบรม ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหาร ที่พัก และค่าเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และสมัครโดยตรงต่อไป ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่