Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูล UpToDate
  วันที่ประกาศ
18/ 05/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ห้องสมุดฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล UpToDate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากถึง 20 สาขาวิชาทางการแพทย์ รวบรวมบทความที่ได้รับการสรุป วิเคราะห์ และ Recommendation โดยการให้เกรดจากคุณภาพของหลักฐานทาง Evidence base โดยผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขาวิชานั้นๆ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หรือ โทร. 44327, 44328 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่