Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   TTI Summer Seminar
  วันที่ประกาศ
27/ 05/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ TTI Summer Seminar ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบิน และจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php หัวข้อ Exchange Program และส่งใบสมัครมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่