Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ประกาศ
27/ 05/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่มีความประสงค์ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนส พาร์ค 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-203367 ต่อ 190 หรือ 104 หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้จากโฮมเพจของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp และโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่น www.th.emb-japan.co.jp สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 สถานที่รับสมัคร สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ทั้งสองแห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่