Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว : การพัฒนาศักยภาพทีมทำงานเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว"
  วันที่ประกาศ
10/ 06/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว : การพัฒนาศักยภาพทีมทำงานเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว" ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)

หากสนใจกรุณาแจ้งชื่อมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่