Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอความอนุเคราะห์นักศกึษาในสังกัดมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
  วันที่ประกาศ
18/ 06/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ มช. ประชาสัมพันธ์มายังคณะว่า Prof.Tomoyasu Sano, Professor of Clinical Psychology Department จาก Sapporo Gakuin University, Japan ประสงค์จะเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษาต่างชาติบางรายที่มีปัญหาทางด้านจิตใจในระหว่างที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันปัญหานี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอ เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถบอกกล่าวหรืออธิบายได้ด้วยวาจา การวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธี S-HTP เก็บข้อมูลจากนักศึกษาใน 8 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ติมอร์ตะวันออกและฟิลิปปินส์ ประเทศละ 50-100 คน โดยให้นักศึกษาวาดภาพลงบนกระดาษด้วยดิสนอเป็นภาพง่ายๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะแสดงให้เห็นนัยของบ้าน หรือครอบครัว ภาพลักษณ์และตัวตนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและศาสนาของผู้วาด สามารถนำไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของนักศึกษาต่างชาติ และจะเป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา

ในการนี้ Prof.Dano จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษามาร่วมให้ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อมายัง พี่กนกอร โทร. 053-944394 หรือ e-mail ตอบกลับ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เพื่อจักได้แจ้งชื่อไปยังหน่วยวิเทศฯ คณะ เพื่อประสานงานต่อไป


ขอบคุณค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่