Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The 6th International Graduate Research Conference (6th iGRC2017)
  วันที่ประกาศ
23/ 06/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ฝากประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The 6th International Graduate Research Conference (6th iGRC2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมระดับนานาชาติ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ (รายละเอียดดังแนบ)
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทั้งนี้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกจ่ายในการเข้าร่วมประชุมจากต้นสังกัด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-942405-6 หรือ http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/igrc.php
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่