Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ข่าวจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์
  วันที่ประกาศ
24/ 06/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝากประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. Saudi Pharmaceutical Journal : King Saud University, College of Pharmacy, Saudi Arabia ประชาสัมพันธ์วารสาร Saudi Pharmaceutical Journal โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามและสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Open Access)

2. มอบเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ : ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่อาคันตุกะชาวต่างประเทศ หน่วยงาน และองค์กรจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้สนใจ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ ได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

3. การประชุม the 6th International Symposium on Technology for Sustainability 2016 : ด้วย National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Vocational College, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย กำหนดจัดการประชุม the 6th International Symposium on Technology for Sustainability 2016 ระหว่างวันที่ 4 ? 12 ตุลาคม 2559 ณ Indoluxe Hotel, Yogyakarta โดยมีค่าลงทะเบียน 450 USD สำหรับนักศึกษา โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ists.sv.ugm.ac.id/2016indonesia (สมัครโดยตรง)

4. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอิหร่าน : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอิหร่าน สำหรับทุกระดับการศึกษา และจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bangkok.icro.ir/ (สมัครโดยตรง)

5. Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme 2016 : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ มีแผนดำเนินโครงการ Students Academic Exchange Program 2016 ณ Fukuoka, Japan ร่วมกับ Fukuoka Convention Bureau และ Kyushu Sangyo University ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ JPY32,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/ unit/RAI/ (สมัครโดยตรง)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่