Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Workshop for Data Imputation and Propensity Score"
  วันที่ประกาศ
26/ 07/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จะจัดสัมมนาเรื่อง "Workshop for Data Imputation and Propensity Score" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาร์แก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี จึงขอเชิญนกัศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสถิติทางการแพทย์


สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 053-935264 หรือ e-mail : pang_198@hotmail.com
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่