Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University
  วันที่ประกาศ
21/ 03/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) ระหว่างเดือนกันยายน 2012 ? มิถุนายน 2013 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะระหว่างประเทศด้วยตนเอง แต่จะได้รับสิทธิ์
เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 8000 ดอลล่าห์ไต้หวัน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=6 และผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่