Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2559
  วันที่ประกาศ
02/ 08/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย ส่งประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รหัส59)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อให้ไปรายงานตัวยืนยันการรับทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่