Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Oita University
  วันที่ประกาศ
21/ 03/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า Oita University (OU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา IPOU Program และ NIHO Program ณ OU ดังนี้
- 1 ปี ระหว่างตุลาคม 2555 สิงหาคม 2556
- 6 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 2555 ? กุมภาพันธ์ 2556

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php หัวข้อ Exchange Program ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่