Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) รอบที่สอง
  วันที่ประกาศ
17/ 08/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59... โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะทำการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2559 สามารถดาวน์โหลดประกาศการให้ทุนและใบสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59... เท่านั้น)

ทุนระดับปริญญาเอก : 13 ทุน
ทุนระดับปริญญาโท : 4 ทุน
แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ไม่เกิน 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่