Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ AMERTA 6 Program Spring Semester 2017
  วันที่ประกาศ
11/ 10/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Universitas Airlangga ประชาสัมพันธ์โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA) Spring Semester 2017 (27 กุมภาพันธ์ - 21 กรกฎาคม 2560)นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน จำนวน IDR 6 million


กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่