Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Exchange program at University of Brunei Darrussalam
  วันที่ประกาศ
11/ 10/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย University of Brunei Darrussalam ประเทศบรูไน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 ช่วงเวลา
- ภาคการศึกษาที่ 2/2016 ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2017
กำหนดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

- ภาคการศึกษาที่ 1/2017 ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2017
กำหนดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2560

2. Internship Program การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัย หรือการฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 (สำหรับภาค 2/2016) และภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 (สำหรับภาค 1/2017)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่