Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Gangneung-Wonju National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  วันที่ประกาศ
20/ 10/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ GWNU ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 2 ช่วงเวลา คือ



Spring Semester : March - Mid June (กำหนดรับสมัคร 30 พฤศจิการยน 2559)

Fall Semester : September 1 - Mid December (กำหนดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2559)



ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง



ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.oop.cmu.ac.th และส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่