Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University
  วันที่ประกาศ
20/ 10/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Tohoku University (TU) ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017 (Spring 2017) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ 2 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 3 Cooperative Laboratory Study Program (COLABS)
- สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- เพื่อการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
- เรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น
- เปิดรับนักศึกษาในเดือนเมษายน และตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี


โครงการที่ 4 Direct Enrollment Education Programs (DEEP) & (DEEp-Bridge) ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ
4.1 โปรแกรม DEEP
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- เรียนตามหลักสูตรปกติที่เสนอในแต่ละคณะและทำงานวิจัย
- ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น JLPT Level N1 หรือ ใบรับรองเทียบเท่าที่ออกโดยมหาวิทยาลัยของตน (ใบรับรองควรส่งในเวลาสมัคร) สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน
- เปิดรับนักศึกษาในเดือนเมษายน และตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

4.2 โปรแกรม DEEp-Bridge
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์
- ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
- เปิดรับนักศึกษาในเดือนเมษายน และตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

ปีการศึกษา 2017 Tohoku University จะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดการรับสมัครมีดังนี้
เดือนเมษายน 2017 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เดือนตุลาคม 2017 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.oop.cmu.ac.th และส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่