Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ข่าว โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 89 รูปฯ
  วันที่ประกาศ
23/ 11/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้า่วมโครงการบรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 89 รูปฯดยไม่ถือเป็นวันลา และกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท มายังกองพัฒนนักศึกษา ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 หรือสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทฯ ได้ที่ https://goo.gl/forms/ZdmcQb1aIxWmML4P2
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่