Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการจัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
  วันที่ประกาศ
22/ 12/ 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    อาจารย์ขอรับการสนับสนุนพร้อมผลงานและประมวลรายวิชา ดังนี้
1. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
2. ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่